Dla Wspólnoty

OBSŁUGA W RAMACH ZARZĄDU

 • dokonanie rejestracji Wspólnoty (REGON, NIP, rachunek bankowy),
 • wyszukiwanie firm świadczących usługi oraz negocjowanie warunków współpracy,
 • przygotowanie umów na dostawy mediów (woda, prąd, gaz),
 • przygotowanie umów na usługi (wywóz nieczystości, konserwacja, sprzątanie, ochrona, przeglądy techniczne, ekspertyzy, nadzory, remonty),
 • przygotowanie umów ubezpieczenia budynku,
 • negocjowanie korzystnych pakietów dodatkowych, np. ubezpieczenia mieszkań,
 • regulowanie należności nieruchomości, w zakresie ustalonym przez Radę Osiedla/Zarząd,
 • przygotowanie zebrań Wspólnoty,
 • opracowanie wieloletniego planu zarządzania nieruchomością wspólną zgodnie z preferencjami właścicieli:
  • plan zachowawczy – utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym,
  • plan rozwojowy – powiększanie wartości nieruchomości,
  • plan pozyskiwania pożytków

ADMINISTROWANIE

 • udział w procesie przejęcia nieruchomości od developera lub dotychczasowego zarządcy,
 • stworzenie procedur reklamacyjnych i udział w procesie reklamacji,
 • wyszukiwanie firm świadczących usługi związane z utrzymaniem nieruchomości oraz negocjowanie cen i warunków umów,
 • kontrola i nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości pomieszczeń oraz terenów wspólnych nieruchomości,
 • kontrola i nadzór nad pracą firm odpowiedzialnych za konserwacje instalacji technicznych w budynku,
 • kontrola i nadzór nad innymi usługami związanymi z funkcjonowaniem nieruchomości – np. ochrona,
 • dokonywanie odczytów liczników lub nadzór nad wykonywaniem odczytów liczników przez podmioty zewnętrzne, w okresach wynikających z terminów rozliczeń mediów,
 • nadzór nad terminowym zlecaniem kontroli technicznych, okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących ich wyposażenie techniczne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego,
 • sporządzenie regulaminów oraz instrukcji obsługi lokalu,
 • pełnienie funkcji komunikacyjnej pomiędzy firmami zewnętrznymi a właścicielami i użytkownikami nieruchomości,
 • prowadzenie biura Administracji (korespondencja z mieszkańcami, odbieranie telefonów, maili),
 • prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy Prawa Budowlanego,
 • zgłaszanie usterek części wspólnych developerowi,
 • kontrola i nadzór nad usuwaniem awarii i ich skutków,
 • kontrola i nadzór nad odbiorem prac remontowych i modernizacyjnych,
 • wykonywanie podjętych uchwał przez właścicieli nieruchomości,
 • bieżące monitorowanie ogólnego stanu technicznego nieruchomości,
 • kontakt telefoniczny 24h na dobę z administratorem oraz internetowa obsługa mieszkańców,
 • przygotowanie, zwoływanie i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • prowadzenie i bieżąca aktualizacja wykazu właścicieli lokali,
 • przygotowywanie raportów dla Zarządu lub Rady Osiedla,
 • wydawanie zaświadczeń właścicielom lokali

OBSŁUGA PRAWNA

 • reprezentacja Wspólnoty przed sądami i organami egzekucyjnymi w przypadku, gdy Wspólnota zostaje pozwana,
 • przygotowanie umów na dostawy mediów i usług,
 • opracowywanie uchwał i innych aktów normatywnych Wspólnoty (regulaminów, itp.),
 • w sprawach szczególnie skomplikowanych współpracujemy z kancelarią prawną

OBSŁUGA KSIĘGOWA

 • otwarcie rachunku bankowego Wspólnoty i dokonywanie rozliczeń poprzez ten rachunek,
 • prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów i usług,
 • prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną,
 • pobieranie od właścicieli opłat z tytułu zaliczek i wpłat za media,
 • pobieranie dochodów z pożytków,
 • windykacja należności,
 • dla Wspólnot Mieszkaniowych zapewniamy internetowy dostęp do indywidualnych kont właścicieli lokali, gdzie można 24h na dobę sprawdzić naliczenia, wpłaty i rozliczenia, przeczytać ważne informacje zamieszczone przez zarządcę/administratora,
 • przygotowywanie projektów planu gospodarczego,
 • przygotowywanie miesięcznych sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 • wystawianie w imieniu developera zawiadomień/faktur dla lokali przekazanych od chwili przejęcia do czasu podpisania aktu notarialnego,
 • rozliczanie się z Urzędem Skarbowym i składanie deklaracji

OBSŁUGA TECHNICZNA NIERUCHOMOŚCI

 • prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym Książki Obiektu Budowlanego, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego,
 • zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie,
 • zlecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku,
 • kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków,
 • przygotowywanie planów remontowych,
 • nadzór nad pracą firm wykonujących remonty i modernizacje oraz odbiór tych prac,
 • wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych